Jodo Lineage ChartABRIDGED LINEAGE OF SHINDO MUSO-RYU JO

   
Iizasa Yamashiro no kami
   
     
Matsumoto Bizen no Kami
   
"true path" jodo founded keicho (1596-1614)
   
1. Muso Gonnosuke
   
     
4. Higashi Han'emon 
"true path"
   
Harada changes name from "true path" to "new just"
 
5. Harada Heizo (d. 1733) 
"new just" ("kansai-ryu"
   
5. Yokata Hanzaburo "true path" (menkyo 1720)
Nagatomi has 300 students
 
7. Nagatomi Koshiro (1717-1772)
   
Moriki Keichi "Moriki-ryu" (menkyo 1784)
Kuroda han dangyo jo established for ashigaru, name now "way of gods", techniques rearranged. ikkaku-ryu, ittatsu-ryu linked to SMR
Ono Kyusaku (d. 1807) 
Haruyoshi 
(dangyo 1796)
 
Komori Seibei 
 Jigyo 

Line broken at Fujimoto Heikichi (d. 1815)

 
 Line broken with death of Inoue Ryosuke in 1831
Ran-ai created in bakumatsu (1850-1867)
Hatae Kyuhei (d. 1829; head 1822-29)
 
Line reestablished by Hatae Kyuhei
 
Line reestablished by Hatae Kyuhei, survives until Bakumatsu era 
Lineage pushed back to Iizasa, shinto-ryu kenjutsu formulated. 42 menkyo in the 3 lines
Hirano Kichizo d. 1871 (menkyo 1833, dangyo 1845, retired 1865)
       
Clan system abolished, end of dangyo instructors
Yoshikawa Wataru 
     
Yamazaki Koji "shujo-ryu" last of line
   (Hirano Jiroukuniomi)
(Hirano Kichizo Yoshinobu)
Same person?
Hirano Saburo 1837-1916 
"haruyoshi"
 
Yoshimura Hanjiro 
"jigyo"
   
Shiriashi Hanjiro is main student to teach through Meiji period, isshin-ryu kusarigama introduced, uchida-ryu tanjo created by Uchida Ryogoro
Hiraoka Nisaburo
|
Uchida (Hiroaka) Ryogoro
1837-1921
(To Tokyo after 1877, Father Hiroaka Nisaburo,  Son Uchida Ryuhei)
 
Shiriashi Hanjiro 1842-1927 "combined lines"
     
Major expansion of modern jo, Shimizu creates 12 kihon and gohon no midare
Nakayama Hakudo
Komita Takayoshi
Uchida Ryuhei
Shimizu Takaji
18961978
(To Tokyo 1926)
Takayama Kiroku
Otofuji Ichizo
d1998
(Remained Fukuoka)
   
Instructors of Sei Do Kai Shiiya Mitsuo, Shunya Furukawa, Hiroshi Arai, Kurogo Genji Namitome Shigenori, Shinohara s.,