Jaspreet Kaur

Phone: 58220

Email: jkaur@uoguelph.ca

Office: SSC 3521

Marissa Dahari

Phone: 53329

Email: mdahari@uoguelph.ca

Office: SSC 3503

E. Jane Robb

Phone: 52529 / 58311

Email: jrobb@uoguelph.ca

Office: SSC 4457

Dr. Ross Nazar

Phone: 53004 / 58311

Email: rnnazar@uoguelph.ca

Office: SSC 4457