Professor Norman Smith's 5 volumes of Manchukuo literature compilation | College of Arts

Professor Norman Smith's 5 volumes of Manchukuo literature compilation

• ed. with Qiu Xiaodan. Zhu Ti, Ke Ju zuopin ji (Collection of Zhu Ti and Ke Ju’s Writings). Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017.

• ed. with Xu Jianwen, Hu Di, and Li Ran. Yang Xu zuopin ji (Collection of Yang Xu’s Writings). Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017.

• ed. with Li Ran. Wu Ying zuopin ji (Collection of Wu Ying’s Writings). Harbin:  Beifang wenyi chubanshe, 2017.

• ed. with Okada Hideki and Liu Xiaoli. Lao zuojia shujian (Elderly Writers’ Correspondence). Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017.

 •ed. with Liu Xiaoli, Ōkubo Akio, Okada Hideki, Kim Jaeyong, Li Hai’ing, and Wang Yamin. Wei Manzhouguo wenxue yanjiu ciliao huibian (Collection of Literary Research Materials From Bogus Manchukuo) is out