co-editor | College of Arts

co-editor

Professor Norman Smith's co-edited compilation (5 vols.) of Manchukuo literature

Professor Norman Smith's 5 volumes of Manchukuo literature compilation

• ed. with Qiu Xiaodan. Zhu Ti, Ke Ju zuopin ji (Collection of Zhu Ti and Ke Ju’s Writings). Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017.

• ed. with Xu Jianwen, Hu Di, and Li Ran. Yang Xu zuopin ji (Collection of Yang Xu’s Writings). Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017.

• ed. with Li Ran. Wu Ying zuopin ji (Collection of Wu Ying’s Writings). Harbin:  Beifang wenyi chubanshe, 2017.